TURIZMO PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS Nr.
Data: 2018.
Vilnius

UAB „INTERLUX Travel“, Lietuvos Respublikoje registruota bendrovė įmonės kodas  304196866, Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos licencijos nr. 14978, atstovaujamas direktorės Violetos Fontanini, veikiančios pagal įmonės įstatus ir Lietuvos Respublikos turizmo įstatymą, toliau sutartyje – Kelionių organizatorius
Ir
Vardas, Pavardė
Adresas
Telefono numeris
Elektroninis paštas
Toliau tekste vadinamas – Turistu, jei konkrečiai nenurodoma kitaip.
Organizatorius ir Turistas kiekvienas atskirai gali būti vadinami – Šalimi, o kartu – Šalimis, susitarė:
1.      SUTARTIES OBJEKTAS IR ESMINĖ KELIONĖS INFORMACIJA
1.1. Šia Sutartimi Organizatorius įsipareigoja užtikrinti Turistui iš anksto suorganizuotą turistinę kelionę, aprašytą Sutarties 1 skyriuje, o Turistas įsipareigoja,  laikydamasis šios sutarties sąlygų sumokėti Organizatoriui atlyginimą nurodytą Sutarties 1.3. punkte.
1.2. Informacija apie Turistą ir kartu su juo keliaujančius asmenis:
Vardas
Pavardė
Gimimo data
Kelionės dokumento numeris (pasas/ID)
1.
2.
1.3. Esminė informacija apie turistinę kelionę ir kaina asmeniui:
Kelionės paskirties vieta
 
Kelionės
kaina (1 turistui)*
*gyvenant
dviviečiuose kambariuose.
__€ (vietoje __€)
jei įsigyjamas ekskursijų paketą už__€
Privalomi mokesčiai*
*Apmokami prieš kelionę
organizatoriaus biure iki kelionės likus 10 d. arba kelionės metu gidui /
kelionės vadovui.
Bendra
kelionės kaina
Kaina (1 asm.)
Privalomi mokesčiai
(bendra suma)
Kiekis (vnt.)
Suma:
Kelionės tipas
Pažintinė/Poilsinė
Kelionės data ir trukmė
 (d.)
Kelionės transporto rūšis
Išvykimo vieta ir laikas*
*Tikslus kelionės išvykimo laikas nurodomas iki kelionės likus 2 – 3
dienoms elektroninių paštu arba telefonu.


Grįžimo vieta
1.4. Esminė informacija apie apgyvendinimą turistinės kelionės metu:
Apgyvendinimo tipas
Viešbučio pavadinimai*
*jei perkant kelionę viešbučiai nėra žinomi, jie pateikiami kartu su kelionės atmintine, kuri siunčiame likus 2 – 3 dienoms iki kelionės pradžios el. paštu.
Viešbučio klasė (pagal priimančios
šalies taisykles)
Kambario arba apartamentų tipas
Kajutės tipas
Maitinimo paslaugos ir tipas
Nakvynių viešbutyjeskaičius
Turisto rezervuojamų kambarių
skaičius
1.5. Informacija apie papildomas paslaugas ar specialiuosius pageidavimus (užsakoma arba apmokama papildomai kelionės metu) (PAGEIDAUJANT):
Papildomos paslaugos/specialiojo
pageidavimo rūšis (PAGEIDAUJANT)
Papildomos paslaugos kaina
1.
2.
4.
Įėjimo bilietai į lankomus objektus
~ €/asm.
5.
Sveikatos draudimas kelionės metu
Teirautis agentūroje

2. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI:
2.1. Kelionės organizatorius įsipareigoja:
    2.1.1. Organizuoti turistui (-ams) turistinę kelionę pagal programą, nurodytą aprašančioje medžiagoje, arba, jeigu kitoje kelionę aprašančioje medžiagoje nurodytos kelionės programoje buvo padaryti pakeitimai iki šios sutarties pasirašymo, pagal pakeistą programą. Kelionę aprašanti medžiaga, arba pakeista programa yra neatskiriamas šios sutarties priedas.
    2.1.2. Nesurinkus minimalaus turistų skaičiaus, pranešti raštu apie kelionės anuliavimą likus ne mažiau kaip 5 kalendorinėms dienoms iki kelionės pradžios. Minimalus turistų skaičius kelionėje autobusu – 44 turistai ir minimalus turistų skaičius kelionėje lėktuvu reisiniais  skrydžiais – 40 turistų. Jeigu prie užsakomos kelionės aprašymo sutarties prieduose nurodytas kitas minimalus turistų skaičius, galioja pastarasis.
      2.1.3. Prieš kelionę pateikti pateikti turistui (-ams) tikslią ir neklaidinančią informaciją apie kelionės maršrutą (išvykimo, laiką ir vietas, bei lankomas vietas ir šalis) ir jo pakeitimus arba kelionėje teikiamas paslaugas, numatytas aprašančioje medžiagoje, arba pakeistoje programoje.
     2.1.4. Neeilinių aplinkybių – taip pat force majore (streikai, gamtos katastrofos, eismo trikdžiai, politiniai konfliktai ir kitos neeilinės aplinkybės) – atveju galimi kelionės maršruto ir kelionės programos, turistų išleidimo vietų pakeitimai.
     2.1.5. Prieš kelionę pateikti rašytinį dokumentą, kuriame būtų pateikta tiksli ir neklaidinanti informacija apie kelionės maršrutą (išvykimo, grįžimo vietas, datas ir laiką bei lankomas vietas ir šalis, nurodant datas, kada į jas vykstama ir išvykstama) ir jo pakeitimus, kelionėje teikiamas paslaugas, numatytas kataloge ar kitoje kelionę aprašančioje medžiagoje arba pakeistoje programoje, transporto priemones, kuriomis vykstama, jų charakteristikas ir kategoriją, apgyvendinimo tipą, objekto vietą, kategoriją ar patogumų lygį ir pagrindinius ypatumus bei klasę (pagal atitinkamas priimančiosios valstybės taisykles), maitinimą, valstybių, į kurias vykstama, pasienio formalumus ir vizų gavimo tvarką, įvežamų daiktų kiekio, skaičiaus ir draudimų reikalavimus, laiką, per kurį gaunamos vizos, sutarties įforminimo tvarką bei sąlygas, visą kelionės kainą, kainos dalį, kuri turi būti sumokėta iš anksto, likusios sumos mokėjimo grafiką, kelionės kainą, kuri turėtų būti mokama analogiškos organizuotos turistinės kelionės atveju apgyvendinimo paslaugas teikiant kito vietų skaičiaus ir tipo kambariuose (dviviečiame, triviečiame, liukso ir pan.).
     2.1.6. Tais atvejais, kai kelionių organizatorius sutartimi įsipareigoja suteikti turistui apgyvendinimo paslaugas, atitinkančias konkrečią kategoriją pagal priimančiosios šalies taisykles, nenurodant konkretus apgyvendinimo paslaugų teikėjo, kelionių organizatorius iki sutarties pasirašymo privalo informuoti turistą apie apgyvendinimo tipą, kategoriją bei maitinimą. Kelionių organizatorius taip pat privalo suteikti turistui neklaidinančią ir išsamią informaciją apie patogumų, paslaugų ir pramogų lygį, kiekį ir kokybę bei galimus jų skirtumus, priklausančius nuo konkretaus apgyvendinimo paslaugų teikėjo.
    2.1.7. 2 – 1 dienos prieš kelionę rašytine forma turistui pateikti: informaciją apie tarpines stotis ir sustojimo laiką, apgyvendinimo įstaigų adresą ir kontaktinius duomenis, tikslius skrydžiu laikus ir išvykimo vietas bei laiką., kelionių organizatoriaus vietinio atstovo pavardę, adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą ar vietinių kelionių pardavimo agentų, į kuriuos turistas galėtų kreiptis pagalbos, adresus ir telefono numerius, jei tokių kelionių pardavimo agentų nėra, turistui nurodyti telefono numerį, kuriuo jis galėtų skambinti nenumatytu atveju, ar informaciją, kuri jam padėtų susisiekti su kelionių organizatoriumi ir (ar) kelionių pardavimo agentu, informaciją apie valstybių, į kurias vykstama, epidemiologinę būklę, imunoprofilaktikos 3 reikalavimus, kuriuos reikia įvykdyti vykstant į kelionę, informaciją apie sveikatos draudimo įforminimo tvarką, informaciją apie neprivalomas draudimo sutartis, pagal kurias atlyginamos turisto išlaidos dėl organizuotos turistinės kelionės atšaukimo arba pagalbos išlaidos, informaciją apie valiutų keitimo sąlygas ir tvarką. Jei į kelionę vyksta nepilnamečiai, pateikti tėvams ar globėjams informaciją, leisiančią tiesiogiai susisiekti su vaiku ar atsakingu asmeniu vaiko buvimo vietoje. Ši informacija pateikiama kelionės atmintinėje, kuri siunčiama elektroniniu paštu į nurodytą turisto elektroninį paštą, jei turistas tokio neturiu, informacija suteikiama telefonu arba internetiniame puslapyje, skiltyje „išvykimai“.
      2.1.8. Kai turistų grupę sudaro daugiau kaip 15 nepilnamečių iki 16 metų arba daugiau kaip 7 neįgalūs nepilnamečiai, užtikrinti, kad, be kelionės vadovo, šią turistų grupę papildomai lydėtų dar vienas pilnametis asmuo.
    2.1.9. Kelionių organizatorius yra draustas kelionių organizatoriaus prievolių užtikrinimo draudimu AAS „BTA Baltic Insurance Company“, poliso nr.KOFG 001271, išduotas 2018.02.17, galioja iki 2019.02.26 (Tel.: +37052600600, elektroninis paštas bta@bta.lt). Organizatorius įsipareigoja pranešti elektroninių paštu (jei nurodomas) arba telefonu (jei nurodomas) turistui apie prievolių įvykdymo užtikrinimo pasikeitimus dar nepasibaigus turizmo paslaugų teikimo sutarties galiojimui. 
   2.1.10. Turizmo paslaugų teikėjų (kelionių organizatoriaus) nemokumo ar bankroto atveju dėl grįžimo išlaidų apmokėjimo ar įmokėtų pinigų grąžinimo turistas gali kreiptis į VĮ „Valstybinis Turizmo departamentą prie Ūkio ministerijos“, adresu Gedimino per. 38, Vilnius, telefonu +3702108796 arba elektroniniu paštu vtd@tourism.lt  pagal prievolių užtikrinimo draudimo taisykles.
   2.1.11. Prieš išvykstant į kelionę rašytine forma turistui pateikti: telefono numerį, kuriuo jis galėtų skambinti nenumatytu atveju, ar informaciją, kuri jam padėtų susisiekti su kelionės organizatoriumi. Jei į kelionę vyksta nepilnamečių, pateikti tėvams ar globėjams informaciją, leisiančią tiesiogiai susisiekti su vaiku arba atsakingu asmeniu buvimo vietoje.
   2.1.12. Turisto(-ų) pateiktus duomenis naudoti tik kelionės dokumentų įforminimui. Kelionės organizatorius įsipareigoja šioje sutartyje nurodytus asmens duomenis tvarkyti pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento Nr. 2016/679 (ES) ir kitų asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių įstatymų bei priežiūros institucijos rekomendacijų reikalavimus.
2.2.        Šioje sutartyje turistas – fizinis asmuo, sudaręs su kelionės organizatoriumi sutartį (sutartį pasirašęs asmuo) arba bet kuris fizinis(-iai) asmuo(-us), kurio(-ių) vardu sutartį pasirašęs asmuo perka organizuotą turistinę kelionę ir prisiima visas teises ir pareigas pagal sutartį (kiti naudos gavėjai) arba bet kuris fizinis asmuo, kuriam sutartį pasirašęs asmuo arba bet kuris naudos gavėjas perleidžia savo teisę į kelionę.
2.3.          Turistas(-ai) įsipareigoja:
     2.3.1. Sudarant sutartį kelionei autobusu, jeigu iki kelionės pradžios lieka daugiau kaip 21 kalendorinė diena, sumokėti 35 % dydžio avansą nuo kelionės kainos ir likutį sumokėti ne vėliau kaip 14 kalendorinių dienų iki išvykimo. Sudarant sutartį, jeigu iki kelionės pradžios lieka mažiau nei 14 kalendorinių dienų, iš karto sumokėti visą kelionės kainą.
    2.3.2. Apmokėti visus su kelionės kaina susietus privalomus mokesčius nurodytus sutarties punkte 1.3. skiltyje „Privalomi mokesčiai.“, jeigu turistas atsisako mokėti privalomus mokesčius, tuomet jis įsipareigoja kelionės organizatoriui sumokėti pilną kelionės kainą nuo kurios buvo taikoma nuolaida.
2.3.2.1. Turistui (-ams) autobuse draudžiama vartoti alkoholinius gėrimus, rūkyti ir autobusui judant vaikščioti salonu (EB 056 Reglamentas). 
2.3.2.2. Turistui (-ams) neatvykus kelionės vadovo ar gido nurodytu laiku, laukiama 15 minučių nuo nurodyto laiko, turistui (-ams) neatvykus, ekskursija pradedama be neatvykusių asmenų ir papildomos įmokos (jei tokių yra) nėra grąžinamos.
    2.3.3.    Jeigu turistas į kelionę vyksta vienas, jis privalo primokėti už vienvietį kambarį kelionės metu pagal kelionių organizatorių nustatytą kainą, kurią klientui pateikiama iš anksto.
    2.3.4.   Jeigu turistas(-ai) turi pateikti papildomus dokumentus registruodamasis kelionei (pvz. vizų forminimas ar pan.), turistui (-ams) bus taikoma priemoka už sutarties punkte 1.5 nurodytas papildomas sąlygas arba specialiuosius pageidavimus. Dokumentai turi būti pateikti, o priemokos atliktos, pagal kelionių organizatoriaus nustatytą tvarką.
    2.3.5.   Kelionių organizatorius turistus apgyvendina pagal sutarties punkte 1.4. nurodytas sąlygas.
    2.3.6.   Pateikti visą informaciją ir dokumentus reikalingus kelionės organizatoriui įvykdyti šią sutartį: atvykti laiku į nurodytą pirminę bei kelionės vadovo nurodytas išvykimo vietas, taip pat ir tarpines; laikytis organizatoriaus nurodymų dėl kelionės ir atskirų jos dalių vykdymo; laikytis viešosios tvarkos, tarptautinių keleivių vežimo taisyklių, bagažo gabenimo tvarkos ir į šalį įvežamų daiktų kiekio, skaičiaus ir draudimų reikalavimų. Vykdyti pasienio ir muitinės tarnybų nurodymus. Vykstant į kelionę su nepilnamečiais vaikais, laikytis Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos  „Vaiko laikino išvykimo į užsienį valstybės tvarkos“.
    2.3.7.   Atsakyti už kelionės metu padarytą žalą (sugadintą viešbučio inventorių, transporto priemonėse esantį inventorių ir kt. Jeigu žala padaryta nepilnamečio visus nuotolius už jį apmoka atsakingas asmuo. Jeigu turistas prisiima kaltę ir sutinka atlyginti žalą, žalą reikia atlyginti vietoje. Tais atvejais, kai turistas kaltės neprisiima, kelionės organizatorius turi teisę žalą išieškoti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka iš nepilnamečio tėvų ar globėjų.
Turistas neprivalo atlyginti žalos atsiradusios dėl nenugalimos jėgos.
2.4.       Turistas, pagrindinė šios sutarties šalis, privalo informuoti kitus turistus – naudos gavėjus, kad turistinė kelionė yra organizuojama tik pagal šioje sutartyje nurodytas sąlygas ir visi turistai privalo vykdyti visas sutarties sąlygas.

3. TEISĖ ATSISAKYTI SUTARTIES
3.1. Turistas turi teisę bet kuriuo metu atsisakyti sutarties. Sutarties atsisakymas įsigalioja nuo jo raštiško pareiškimo gavimo momento.
3.2. Jeigu turistas atsisako sutarties:
3.2.1.      Pažintinei kelionei lėktuvu dėl aplinkybių, už kurias jis atsako (t.y. kai aplinkybės, kurios yra pagrindas atsisakyti sutarties, atsirado dėl paties turisto kaltės, t.y. dėl jo tyčinių veiksmų ar neatsargumo), jis turi atlyginti kelionės organizatoriui nuostolius, padarytus dėl tokio atsisakymo. Nuostolių dydis šiuo atveju negali viršyti maksimalios vienos kelionės kainos. Šalys susitaria ir sutinka, kad nuostolių dėl turisto sutarties atsisakymo dydis priklauso nuo likusio laiko iki kelionės pradžios: jei iki išvykimo lieka daugiau negu 45 – 35 dienos – turistas praranda 20 procentų kelionės kainos; jei iki išvykimo lieka daugiau negu 34 – 20 dienų – turistas praranda 40 procentų kelionės kainos; jei iki išvykimo lieka daugiau negu 19 – 14 dienų – turistas praranda 85 procentų kelionės kainos; jei iki kelionės pradžios liko mažiau nei 14 dienų – turistas praranda 100 procentų kelionės kainos.
3.2.2.       Kelionei autobusu dėl aplinkybių, už kurias jis atsako (t.y. kai aplinkybės, kurios yra pagrindas atsisakyti sutarties, atsirado dėl paties turisto kaltės, t.y. dėl jo tyčinių veiksmų ar
neatsargumo), jis turi atlyginti kelionės organizatoriui nuostolius, padarytus dėl tokio atsisakymo. Nuostolių dydis šiuo atveju negali viršyti maksimalios vienos kelionės kainos. Šalys susitaria ir sutinka, kad nuostolių dėl turisto sutarties atsisakymo dydis priklauso nuo likusio laiko iki kelionės pradžios: jei iki išvykimo lieka daugiau negu 45 – 35 dienos – turistas praranda 20 procentų kelionės kainos; jei iki išvykimo lieka daugiau negu 34 – 20 dienų – turistas praranda 40 procentų kelionės kainos; jei iki išvykimo lieka daugiau negu 19 – 14 dienų – turistas praranda 85 procentų kelionės kainos; jei iki kelionės pradžios liko mažiau nei 14 dienų – turistas praranda 100 procentų kelionės kainos. Turistui pageidaujant, pateikiamas kelionių organizatoriaus nuostolių paskaičiavimas.
3.3.       Jeigu turistas atsisako sutarties dėl su juo susijusių aplinkybių, kurių jis negali kontroliuoti ir kurių sutarties sudarymo metu negalėjo protingai numatyti (pvz.: mirties,  dėl sveikatos būklės ar pan.), kelionių organizatorius turi teisę reikalauti atlyginti patirtus tiesioginius nuostolius, padarytus dėl tokio atsisakymo, išskyrus atvejus, kai sutarties atsisakoma dėl nenugalimos jėgos aplinkybių. Turistas privalo kuo greičiau po, šiame punkte nurodytų aplinkybių, atsiradimo informuoti apie sutarties atsisakymą ir pateikti tokio atsisakymo priežastį patvirtinančius dokumentus. Šiame punkte nurodytais atvejais atlygintinų tiesioginių nuostolių dydis negali viršyti sutartyje nustatytos kelionės kainos.
3.4. Turistui atsisakius sutarties 3.3. punkte numatytais atvejais, kelionių organizatorius, reikalaudamas turisto atlyginti nuostolius, turistui pageidaujant, privalo pateikti patirtų nuostolių dydį patvirtinančius dokumentus.
3.5. Kelionių organizatorius turi teisę atsisakyti sutarties tik dėl svarbių priežasčių, apie kurias jis nedelsdamas informuoja turistą.
3.6. Jeigu kelionės organizatorius atsisako sutarties dėl aplinkybių, už kurias turistas neatsako, jis privalo pasiūlyti turistui naują, tokios pat arba alternatyvų kelionės variantą.
3.7. Jeigu turistas pasiūlytos kelionės atsisako, kelionės organizatorius turi grąžinti turistui už kelionę įmokėtus pinigus arba, jei kelionė iš dalies jau įvyko, proporcingą jų dalį. Jeigu turistas  atsisako sutarties dėl aplinkybių, už kurias atsako kelionių organizatorius ar asmuo, kurio pagalba kelionių organizatorius naudojasi, arba dėl su turistu nesusijusių aplinkybių, kurių jis negali kontroliuoti ir kurių sutarties sudarymo metu negalėjo protingai numatyti, jis turi teisę reikalauti, kad jam būtų grąžinti už kelionę sumokėti pinigai arba jo sutikimu kompensuota kitu būdu.
3.8. Kai sutartis sudaroma nuotolinės prekybos būdu, laikoma, kad sutartis sudaryta tokiomis sąlygomis, kokios buvo skelbiamos oficialioje kelionių organizatoriaus interneto svetainėje (ar elektroninės prekybos sistemoje) organizuotos turistinės kelionės įsigijimo metu. Jeigu sutarties sąlygos oficialioje kelionių organizatoriaus interneto svetainėje neskelbiamos ar organizuotos turistinės kelionės įsigijimo metu nebuvo paskelbtos, laikoma, kad sutartis buvo sudaryta pagal standartines turizmo paslaugų teikimo sutarčių sąlygas.
3.9. Kelionių organizatorius, atsisakęs sutarties, privalo organizuoti kelionę iš naujo arba grąžinti turistui pinigus už kelionę bei atlyginti turistui turtinę žalą. Žala neatlyginama tais atvejais, kai sutarties atsisakoma dėl 2.1.2. punkto aplinkybių arba nenugalimos jėgos.
3.10. Kai, nutraukus sutartį, kelionių organizatoriui, kelionių agentūrai ar kelionių agentui atsiranda pareiga grąžinti turistui visus ar dalį už kelionę sumokėtų pinigų, pinigai turi būti grąžinti į turisto nurodytą sąskaitą per 10 darbo dienų nuo sutarties nutraukimo.

4. SUTARTIES SĄLYGŲ PAKEITIMAS
4.1. Kelionės organizatorius dėl svarbių priežasčių, apie kurias jis nedelsdamas informuoja turistą, turi teisę pakeisti sutarties sąlygas. Turistas tokiu atveju gali atsisakyti keisti sutartį tik tada, kai toks pakeitimas turistui padarytų žalą.
4.2. Kelionės organizatorius turi teisę likus iki kelionės ne mažiau kaip 20 kalendorinių dienų, padidinti kelionės kainą dėl to, kad pasikeičia vežimo išlaidos, įskaitant išlaidas degalams, privalomiems mokesčiams ar atitinkamų valiutų keitimui. Kelionės organizatorius nurodo, kodėl padidėjo kaina ir kaip buvo paskaičiuotas kainos padidėjimas. Jeigu likus mažiau kaip 20 dienų prieš išvykimą paaiškėja, kad kelionių organizatorius turi padidinti kelionės kainą, jis nedelsdamas apie tai informuoja turistą, nurodydamas kainos padidėjimo priežastis ir naujos kainos apskaičiavimo tvarką. Turistas turi teisę atsisakyti tokio kainos didinimo arba sudaryti atitinkamą sutarties pakeitimą. Turistas privalo kaip įmanoma greičiau informuoti kelionių organizatorių apie savo sprendimą.
4.3. Jeigu turistas atsisako keisti sąlygas 4.1. ir 4.2. punktų atvejais, kelionės organizatorius įgyja teisę atsisakyti sutarties. Tokiu atveju turistas turi teisę reikalauti grąžinti už kelionę sumokėtus pinigus arba, jei kelionė iš dalies jau įvyko, kompensuoti proporcingą jų dalį. Jei kelionės organizatorius atsisako sutarties po to, kai turistas atsisako keisti sutarties sąlygas 4.1. ir 4.2. punkto atvejais, tai atitinkamai taikomas šios sutarties 3.9. punktas.

5. SUTARTIES ŠALIŲ PASIKEITIMAS
5.1.       Bet kuris šios sutarties turistas turi teisę, likus iki kelionės pradžios ne mažiau kaip 7 kalendorinėms dienoms perleisti savo teisę į kelionę trečiajam (kelionę perimančiam) asmeniui, kuris vykdys visas sutarties sąlygas.
5.2.         Tais atvejais, kai toks perleidimas prieštarauja asmens, kurio pagalba kelionės organizatorius naudojasi, taisyklėms (t.y. jei per laiką, likusį iki kelionės pradžios jau neleidžiama užsakyti vietos transporto priemonėje ir (ar) viešbutyje naujo asmens vardu), turistui turi būti pateiktos šios taisyklės.

5.3.       Toks perleidimas turi būti įformintas sutartimi, atitinkančia Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso (toliau – Civilinis kodeksas) reikalavimus, su trečiuoju (kelionę perimančiu) asmeniu, o kelionę perimantis asmuo, sudaręs sutartį, ar turistas, perleidęs kelionę, apie tai raštu privalo pranešti kelionės organizatoriui ir perduoti informaciją bei dokumentus, reikalingus sklandžiai įvykdyti šią sutartį kelionę perėmusio asmens atžvilgiu. Teisę į kelionę perleidžiantis turistas ir trečiasis (kelionę perimantis) asmuo, perėmęs kelionę, atsako solidariai kelionės organizatoriui už kelionės kainos ir išlaidų, susijusių su teisės į kelionę perleidimu, sumokėjimą. Šalys susitaria ir sutinka, kad kelionės perleidimo išlaidos sudaro nuo 50 €, jeigu šis perleidimas yra įmanomas. Jeigu kelionės perleidimas yra neįmanomas dėl 5.2. minėtų ar kitų priežasčių, turistas turi teisę  nutraukti sutartį, sumokėdamas 3.2. punkte nurodytą atšaukimo mokestį.


6. ATSAKOMYBĖS UŽ NETINKAMĄ SUTARTIES VYKDYMĄ
6.1.      Jeigu sutartis nėra vykdoma pagal turisto protingus lūkesčius, kurių pagal sutarties sąlygas ir teikiamų paslaugų pobūdį turistas galėjo turėti, kelionės organizatorius privalo atlyginti turistui nuostolius. Kelionės organizatorius ar asmuo, kurio pagalba kelionės organizatorius naudojasi, neatsako už netinkamą sutarties vykdymą, jeigu:
6.1.1.       Dėl netinkamo sutarties vykdymo kaltas turistas (2.3. punkto sąlygų nevykdymas ir kt. priežastys).
6.1.2.       už netinkamą sutarties vykdymą, kurio kelionės organizatorius nenumatė ir negalėjo numatyti, atsako trečiasis asmuo, nesusijęs su šia sutartimi.
6.1.3.       Sutartis netinkamai vykdoma dėl nenugalimos jėgos arba dėl įvykio, kurio organizatorius ar asmuo, kurio pagalba kelionės organizatorius naudojasi, atsižvelgiant į visą įmanomą jų apdairumą, nenumatė ir negalėjo numatyti.
6.2.       Jeigu sutartis vykdoma ne pagal turisto lūkesčius, kelionės organizatorius, atsižvelgdamas į konkrečias aplinkybes, privalo teikti turistui visokeriopą pagalbą ir paramą. Jeigu priežastis, dėl kurios sutartis nėra tinkamai vykdoma susijusi su pačiu turistu, kelionės organizatorius turi teikti turistui tokią pagalbą ir paramą, kurios remiantis protingumo kriterijumi, gali būti reikalaujama iš kelionės organizatoriaus pagal sutartį. Šiuo atveju kelionės organizatoriaus išlaidas, susijusias su tokios pagalbos ir paramos teikimu turi atlyginti pats turistas. Jeigu už netinkamą sutarties vykdymą atsako kelionės organizatorius arba asmuo, kurio pagalba jis naudojasi (6.1. punktas), tai visas išlaidas, susijusias su papildomos pagalbos ir paramos teikimu turistui, apmoka pats kelionės organizatorius.
6.3.         Turistui padaryta turtinė ir neturtinė žala atlyginama pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatytą tvarką.
6.4.       Kelionių organizatorius neturi teisės riboti ar panaikinti savo civilinę atsakomybę už žalą, padarytą turistui, jeigu žala padaroma dėl kelionių organizatoriaus tyčios ar didelio neatsargumo.
6.5.        Jeigu prasidėjus kelionei paaiškėja, kad kelionių organizatorius negalės įvykdyti pagrindinės sutartų paslaugų (nurodytų šios sutarties 1 skyriuje) dalies, tai jis privalo pasiūlyti turistui tinkamas alternatyvias paslaugas už tokią pačią kainą sutartyje nurodytam terminui ir kompensuoti turistui anksčiau pasiūlytų ir faktiškai suteiktų paslaugų kainos skirtumą. Jeigu kelionių organizatorius dėl pagrįstų priežasčių negali pasiūlyti alternatyvių paslaugų arba dėl protingų priežasčių turistas jų atsisakė, kelionių organizatorius, be papildomo užmokesčio, turi užtikrinti turisto grąžinimą atgal arba nuvežimą į kitą vietovę, dėl kurios sutinka turistas, taip pat grąžinti turistui pinigus už nesuteiktas paslaugas.
6.6.        Kelionių organizatorius atsako už kataloge ar kitoje kelionę aprašančioje medžiagoje, kuri yra neatskiriama šios sutarties dalis, pateiktos informacijos teisingumą ir tikslumą, išskyrus bent vieną iš šių atvejų, kai:
               6.6.1.       turistui iki sutarties sudarymo buvo pranešta apie šios informacijos pasikeitimus, o kataloge ar kitoje kelionę aprašančioje medžiagoje buvo aiškiai numatyta pakeitimų galimybė;
                6.6.2.       pakeitimai daromi po sutarties sudarymo abiejų šalių rašytiniu susitarimu.
6.7.        Vežimui oru atitinkamai taikoma Konvencijos dėl tam tikrų taisyklių, susijusių su tarptautiniais vežimais oru, unifikavimo pasirašytos Varšuvoje 1929 m. spalio 12 d., 1955 m. Hagos Protokolo apie Konvencijos dėl tam tikrų taisyklių, susijusių su tarptautiniais vežimais oru, unifikavo pasirašytos Varšuvoje 1929 m. spalio 12 m., pakeitimą, Konvencijos, dėl tam tikrų tarptautinio vežimo oru taisyklių suvienodinimo, pasirašytos 1999 m. gegužės 28 d. Monrealyje nuostatos, apribojančios Vežėjo atsakomybę ir EC 889/2002 reglamentas, papildytas Europos Tarybos reglamentą EC 2027/97 dėl Vežėjo atsakomybės aviacinių įvykių atveju. Ši Konvencija nustato ir daugelyje atveju apriboja vežėjo atsakomybę asmens mirties arba sužeidimo atveju, taip pat praradus, sugadinus ar pavėlavus atvežti bagažą.

7. BENDROSIOS SĄLYGOS
7.1.          Turisto teises gina Civilinis kodeksas, Vartotojų teisių apsaugos įstatymas, Lietuvos Respublikos turizmo įstatymas bei kiti teisės aktai ir ši sutartis.
7.2.        Šalys susitaria ir sutinka, kad, jeigu turistas(-ai) ne dėl organizatoriaus kaltės negauna įvažiavimo vizos, pamiršta ar pameta asmens dokumentus, jei dokumentai yra netvarkingi ir neparuošti kelionei, taip pat kelionių organizatorius neatsako iš kitų šalių esančių piliečių įvažiavimo ir dokumentų išdavimo/paruošimo tvarką. Jeigu turistas(-ai) neatvyksta į pirminę išvykimo bei kelionės vadovo nurodytas išvykimo vietas, savavališkai nutraukia kelionę ar atsisako dalies paslaugų, kelionės organizatorius neatsako ir su tuo susijusių išlaidų turistui (-ams) neapmoka.
7.3.         Naudodamasis Bendrovės teikiamomis paslaugomis ir sudarydamas turizmo paslaugų teikimo sutartį Duomenų subjektas sutinka, jog Duomenų subjekto pateikti asmens duomenys būtų naudojami Bendrovės rinkodaros tikslais, savo sutikimą išreikšdami turizmo paslaugų teikimo sutartyje savo parašu.
7.4.        Kelionės metu atsiradusias pretenzijas dėl sutarties netinkamo vykdymo ar nevykdymo, turistas turi nedelsdamas pareikšti žodžiu kelionių organizatoriaus vietiniam atstovui arba kelionės vadovui, o jei šių nėra, – kelionių organizatoriui. Pretenzijos dėl nesprendžiamų ar netinkamai sprendžiamų problemų turi būti pareikštos raštu. Nepavykus pretenzijų išspręsti kelionės metu, turistas pretenzijas kelionių organizatoriui gali pareikšti raštu per 15 darbo dienų nuo kelionės pabaigos. Kelionių organizatorius privalo turistui raštu atsakyti į pareikštas pretenzijas per 15 darbo dienų nuo pretenzijų gavimo dienos. Ginčai sprendžiami derybų keliu, o nepavykus susitarti – Lietuvos Respublikos įstatymu nustatyta tvarka. 
7.5.        Ginčus dėl sutarties netinkamo vykdymo ar nevykdymo nagrinėja Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo nustatyta tvarka.
7.6.        Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo 8 straipsnio 10 dalį įgyvendinančių ir kitų teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka turistai dėl turizmo paslaugų teikėjų prievolių nevykdymo
gali kreiptis į Valstybinį turizmo departamentą. 
7.7.           Po šios sutarties pasirašymo, sutarties sąlygų esminiai pakeitimai (pagrindinė sutartų paslaugų dalis ir kaina) galimi tik abiejų šalių rašytiniu susitarimu.
7.8.        Kelionės organizatoriaus nemokumo ar bankroto atveju dėl grįžimo išlaidų apmokėjimo ar įmokėtų pinigų grąžinimo turistas gali kreiptis į Valstybinį turizmo departamentą (adresu Gedimino pr.  38, Vilnius, LT-01104, Lietuva, elektroniniu paštu vtd@tourism.lt ar telefonu +37070664976) nuo sutarties pasirašymo datos vienerių metų laikotarpiu pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas Kelionės organizatoriaus prievolių įvykdymo užtikrinimo draudimo taisykles. Prašymai/skundai dėl įsigytos paslaugos priimami Valstybinės vartotojų teisės tarnybos (adresu Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51) taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse ar užpildant prašymo EGS platformoje https://ec.europa.eu/odr/ arba į kitas Lietuvos įgaliotas institucijas.
7.9.         Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais – po vieną kelionės organizatoriui ir turistui (-ams). Visi egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.
7.10.        Šalys savo parašais patvirtina, kad šioje sutartyje yra išsakyti visi pageidavimai, aptarti ir išaiškinti visi punktai.
7.11.      Turizmo paslaugų sutartis siunčiama elektroniniu būdu, klientas patvirtindamas elektroniniu būdu apie gavimą sutarties sutinka su visomis sutarties sąlygomis. Sutarties originalai gali būti perduoti kelionių metu kelionių organizatoriaus atstovui.
Sutinku, jog mano pateikti asmens duomenys būtų naudojami INTERLUX TRAVEL
rinkodaros tikslais
___________________________
(turisto vardas, pavardė, parašas)
Sutarties priedai: P Kelionės programa; P Sutarties priedas
Šios Turizmo paslaugų teikimo sutarties nuostatos privalomos kelionių organizatoriui ir visiems turistams. Turistas patvirtina, kad nuodugniai susipažino su pateikta sutartimi ir suprato visas jos nuostatas bei informavo kitus turistus – naudos gavėjus, kad turistinė kelionė yra organizuojama tik pagal šioje sutartyje nurodytas sąlygas ir visi turistai privalo vykdyti visas sutarties sąlygas.